Warunki gwarancji

 1. REQNET Sp. z o.o., Gdów nr 685, 33-420 Gdów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715979, posługująca się numerem NIP 6832098917, REGON 369361930 (dalej „reQnet”), będąca producentem rekuperatorów marki „reQnet” z serii „reQ” (dalej „Urządzenie”) jest gwarantem i na podstawie niniejszego dokumentu (dalej „Dokument”) udziela gwarancji na Urządzenie, na warunkach wskazanych w Dokumencie i na okres 24 miesięcy od dnia jego pierwszego uruchomienia Urządzenia w rozumieniu pkt. 3 -6 poniżej (dalej „Okres Gwarancji”).
 2. Gwarancja obejmuje Urządzenie, zakupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuje wyłącznie końcowemu użytkownikowi Urządzenia (dalej „Klient”), u którego dokonano pierwotnego montażu i pierwszego uruchomienia Urządzenia w rozumieniu pkt. 3 – 6 Dokumentu.
 3. Montaż Urządzenia następuje w miejscu wskazanym przez Klienta i przez wyspecjalizowane podmioty, wpisane na oficjalną listę autoryzowanych instalatorów Urządzenia, prowadzoną przez reQnet i znajdującą się pod adresem: www.reQnet.pl (dalej „Instalator”).
 4. Po dokonaniu przez Instalatora czynności związanych z instalacją i montażem Urządzenia, następuje uruchomienie Urządzenia przez Instalatora (dalej łącznie „Pierwsze Uruchomienie Urządzenia”), która to czynność zostaje podjęta, gdy:
  • instalacja Urządzenia została wykonana i sprawdzona przez Instalatora pod kątem zgodności z instrukcją obsługi Urządzenia;
  • centrala oraz urządzenia peryferyjne Urządzenia zostały zamontowane przez Instalatora zgodnie z dokumentacją reQnet dostarczoną wraz z Urządzeniem;

i obejmuje wykonanie następujących czynności:

 • ustawienie parametrów Urządzenia przez Instalatora w systemie INPRAX;
 • dokonanie przez Instalatora rejestracji Klienta i Urządzenia w systemie INPRAX udostępnionego Instalatorowi przez reQnet, służącego do bieżącej i zdalnej obsługi Urządzenia przez Klienta;
 • regulacja systemu wentylacyjnego przez Instalatora.
 1. wykonanie montażu Urządzenia przez Instalatora;
 2. przedstawienie dowodu zakupu Urządzenia;
 3. przedstawienie wypełnionego Potwierdzenia Uruchomienia Centrali Wentylacyjnej wraz z podpisanym Oświadczeniem Użytkownika.
 4. użytkowanie Urządzenia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej i BHP, oraz wskazaniami reQnet znajdującymi się w instrukcji obsługi Urządzenia.
 5. W Okresie Gwarancji, reQnet zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia nieprawidłowości i/lub usterek dotyczących Urządzenia, wynikających z wad produkcyjnych Urządzenia (wady materiałowe lub konstrukcyjne Urządzenia lub jego części).
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie Klienta do żądania naprawy Urządzenia lub wymiany wadliwych części Urządzenia na nowe.
 7. Zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych objętych Dokumentem jest możliwe w stosunku do nieprawidłowości i/lub usterki w działaniu Urządzenia, ujawnionych i zgłoszonych w Okresie Gwarancji.
 8. Gwarancja nie obejmuje:
 1. Urządzeń, które nie posiadają numeru seryjnego lub nie jest możliwa identyfikacja numeru seryjnego Urządzenia;
 2. elementów eksploatacyjnych Urządzenia, takich jak na przykład filtry;
 3. elementów związanych bezpośrednio z montażem Urządzenia, takich jak na przykład: elementy montażowe, kanały wentylacyjne, urządzenia peryferyjne, przewody zasilania i sygnałowe inne niż dostarczone z urządzeniem.
 1. Gwarancja nie obejmuje usterek i nieprawidłowości dotyczących Urządzenia, a wynikających z:
 1. montażu i instalacji Urządzenia niezgodnie z instrukcją Obsługi Urządzenia;
 2. użytkowania Urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa lub wskazaniami reQnet znajdującymi się w instrukcji obsługi Urządzenia;
 3. mechanicznego uszkodzenia Urządzenia przez Klienta i wywołane tym uszkodzeniem wady, w tym wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia Urządzenia podczas prowadzenia prac budowlanych, remontowych oraz montażowych;
 4. wykonywania serwisu lub modyfikacji lub konserwacji lub naprawy lub zmian konstrukcyjno-technicznych Urządzenia przez podmioty nieuprawnione;
 5. zastosowania przez Klienta niewłaściwych wymogów technicznych dla Urządzenia lub niesprawnej lub wadliwej instalacji elektrycznej, w tym nie posiadającej stosownych zabezpieczeń;
 6. zdarzeń losowych, np. przepięcia w instalacji elektrycznej, uderzenie pioruna itp. oraz zdarzeń wywołanych przez zwierzęta i owady;
 7. brakiem odpowiednich filtrów i ich odpowiedniej wymiany lub zanieczyszczenia Urządzenia pyłem budowlanym;
 8. innych uszkodzeń powstałych nie z winy reQnet jako producenta Urządzenia.
 1. Zgłaszanie nieprawidłowości lub usterek Urządzenia następuje przez Klienta w formie pisemnej na adres siedziby reQnet lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@reQnet.pl (dalej „Zgłoszenie”).  reQnet w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku) od dnia doręczenia reQnet Zgłoszenia, rozpatruje Zgłoszenie i informuje Klienta o sposobie i terminie załatwienia sprawy.
 2. Wykonanie zobowiązań gwarancyjnych przez reQnet następuje w terminie 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku) od dnia rozpatrzenia Zgłoszenia przez reQnet z uwzględnieniem, że Urządzenie znajdujące się na stałe w miejscu użytkowania przez Klienta jest naprawiane przez reQnet w tym miejscu w uzgodnionym pomiędzy reQnet a Klientem terminie i stąd termin powyższy może ulec wydłużeniu.  reQnet zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego okresu także w przypadku wystąpienia siły wyższej lub konieczności wyprodukowania lub sprowadzenia części niezbędnych do wykonania usługi gwarancyjnej.
 3. W sytuacji, gdy w trakcie wykonywania naprawy na skutek Zgłoszenia Klienta okaże się, że miała miejsce okoliczność wyłączająca odpowiedzialność reQnet jako gwaranta, w tym na podstawie pkt. 9 i 10 Dokumentu, wówczas reQnet powiadomi Klienta o dodatkowych kosztach związanych z naprawą i po uzyskaniu przez Klienta akceptacji co do wysokości kosztów, reQnet dokona naprawy Urządzenia w uzgodnionym zakresie.
 4. Czynności serwisowe związane z okresowymi przeglądami, czyszczeniem i konserwacją Urządzenia, także wykonywane w Okresie Gwarancji, realizowane są przez reQnet na koszt i zlecenie Klienta.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Dokumentem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.