Regulamin promocji "Pochwal się swoim reQ i zgarnij filtry M5"

Promocja


1. Zasady ogólne

a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji promocji „Podziel się swoim reQ i zgarnij filtry M5”, zwanego dalej „promocją”.

b) Organizatorem Promocji, odpowiedzialnym za jego regulaminowe przeprowadzenie jest, reQnet sp. z o.o., zwany dalej „organizatorem”.

c) Fundatorem filtrów w promocji jest reQnet spółka z o.o.

d) Regulamin promocji znajduje się na stronie internetowej reQnet.pl

e) Promocja jest przeprowadzana w okresie od 03.06.2020 do 31.08.2020 lub wyczerpania zapasów promocyjnych filtrów. Po zakończeniu promocji zgłoszenia uczestników nie będą brane pod uwagę w procesie promocji.

f) Celem promocji jest reklama central wentylacyjnych reQnet wśród użytkowników portalu Facebook.

g) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej opublikowany jako plik pdf załączony do maila promocyjnego wraz z informacją o promocji i z możliwością zapoznania się z treścią regulaminu.

h) Zakazuje się dostarczania przez uczestników promocji treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego, w szczególności wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, poniżające, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym.

i) Nagrodą za uczestnictwo w promocji jest komplet filtrów M5 (2 szt.) do posiadanej przez uczestnika promocji centrali wentylacyjnej reQnet, do promocji można przystąpić jednokrotnie dla danego urządzenia.

 

2. Zasady uczestnictwa w Promocji

a) promocja jest skierowana do osób fizycznych i mających zdolność do czynności prawnych - pełnoletnich (zwany dalej jako „uczestnik promocji”).

b) Warunkiem koniecznym udziału uczestnika w promocji jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook - www.facebook.com.

c) W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne oraz wszelkiego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki.

 

3. Przebieg promocji

a) Ogłoszenie o promocji zostało przesłane drogą mailową do użytkowników central wentylacyjnych za pośrednictwem maila biuro@reqnet.pl

b) Zadaniem promocji jest opublikowanie postu na profilu użytkownika na facebooku o treści Mój @reQnet (z oznaczeniem fanpage-a reQnet) z zamieszczeniem zdjęcia zamontowanej centrali reQnet w domu użytkownika, upublicznienie tego posta, polubienie fanpage reQnet na stronie https://www.facebook.com/reQnet/ oraz poinformowanie organizatora o udziale w promocji za pośrednictwem messengera, wysyłając link do postu. Wszystkie działania tj. usunięcie posta, cofnięcie polubienia fanpage’a reQnet, itp. są jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w promocji.

c) Zgłoszenie w promocji musi zostać przesłane w przedziale czasowym od 03.06.2020 do 31.08.2020r

d) Zgłoszenia nadesłane po upływie promocji nie są uwzględnianie w procesie rozstrzygnięcia promocji.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z profilu reQnet na Facebooku zgłoszeń:

• które są niezgodne z regulacjami portalu Facebook;

• które zawierają treści naruszające dobra osobiste, rasistowskie, ksenofobiczne, wulgarne, poniżające, ośmieszające, nawołujące do nienawiści etc., także w formie częściowo wykropkowanej;

• odnośnie których istnieją uzasadnione podejrzenia, że naruszają prawa innych osób fizycznych i prawnych, w tym w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie korzystające z wizerunku osób trzecich;

e) Po zakończeniu promocji, firma reQnet skontaktuje się z osobami spełniającymi warunki promocji w celu uzgodnienia wysyłki gratisów, z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z regulaminem, zgodność z zadaniem promocji.

f) O pozytywnym rozpatrzeniu uczestnictwa w promocji użytkownicy zostaną poinformowani do 14 dni od zakończenia promocji lub po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, za pośrednictwem portalu Facebook poprzez kontakt w wiadomości w aplikacji Messenger

g) Uczestnik promocji zezwala na wykorzystanie jego imienia nazwiska/osobistego profilu Facebook w mediach społecznościowych celu informowania o wynikach promocji.

h) Organizator promocji poprosi o podanie w wiadomości prywatnej następujących danych, niezbędnych do przyznania gratisu: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny (adres zawiera ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), model oraz 5 ostatnich cyfr nr seryjnego centrali wentylacyjnej. Powyższe dane będą wykorzystywane przez Organizatora promocji wyłącznie w celu doręczenia Zwycięzcom gratisów w postaci dwóch filtrów M5 do posiadanego modelu centrali, gratis przyznawany jest jednorazowo domostwu do zakupionej centrali wentylacyjnej. W celu sprawnego przesłania nagród organizator prosi o przesłanie danych do 7 dni od rozstrzygnięcia promocji.

i) Promocja dotyczy central wentylacyjnych zakupionych i zamontowanych po 01.12.2019 r.

 

4. Nagroda w promocji

a) Osoby przystępujące do promocji otrzymają następujące nagrody po spełnieniu warunków promocji: 2 sztuki filtrów klasy M5 do centrali wentylacyjnej w posiadanym modelu: reQ H, reQ V lub reQ F.

b) Gratisy nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ich równowartość pieniężną

c) przedmioty promocji są wysyłane do użytkowników przez organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie maksymalnie 14 dni od uzyskania od osoby prawidłowych danych do wysyłki.

 

5. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Promocji

a) Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu i wręczenia gratisów na adres mailowy biuro@reQnet.pl  

b) Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji i żądanie uczestnika.

c) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

d) Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, co nie wyklucza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

e) Promocja nie jest sponsorowana, administrowana ani organizowana przez portal Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Promocję. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z promocją powinny być kierowane do organizatora, a nie administratorów i pomocy technicznej Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook do odpowiedzialności wobec każdego uczestnika promocji, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszą promocją.

 

6. Własność intelektualna i ochrona wizerunku

a) Uczestnik jest zobowiązany wykonać zadanie promocji samodzielnie. Zgłaszając się do udziału w promocji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oświadcza, że publikacja zdjęć i opisu nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych.

b) Uczestnik promocji ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia uczestnictwa w promocji, a przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec organizatora promocji, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora promocji z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko organizatorowi promocji, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego organizatora promocji.

c) W sytuacji, gdy w ramach wykonania zgłoszenia został wykorzystany wizerunek uczestnika lub osoby trzeciej, w sposób pozwalający na ich identyfikację, uczestnik promocji oświadcza, że uzyskał zgodę osoby trzeciej na wykorzystywanie jej wizerunku w promocji.

 

7. Ochrona danych osobowych

a) W celu przeprowadzenia promocji zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w promocji.

b) Administratorem danych osobowych jest reQnet Sp. z o.o. Gdów 685, 32-420 Gdów NIP: 6832098917. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000).

c) Administrator danych osobowych przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności uczestników promocji.

d) Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych uczestników promocji: imię, nazwisko oraz pseudonim, jeśli jest używany na profilu uczestnika na portalu Facebook - dane te są podawane przy przesyłaniu zgłoszenia. W przypadku spełnienia warunków promocji organizator w celu dostarczenia gratisów pobiera dodatkowo od uczestników numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny.

e) Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji promocji  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe uczestników nie są przekazywane stronom trzecim w szczególności w celach marketingowych. Wyjątkiem udostępnienia danych są obowiązki wynikające z innych przepisów prawa oraz dostarczenia zwycięzcom nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej.

f) Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia i obrony roszczeń związanych z ich uczestnictwem w promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

g) Uczestnikom promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

h) Uczestnikom promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że ich dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

i) Uczestnik promocji w przypadku wszelkich zapytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@reQnet.pl

j) Udostępnienie organizatorowi promocji danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne, aby wziąć udział w promocji.

k) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia zbieranych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

l) Organizator oświadcza, iż dane uczestników promocji nie będą podlegały profilowaniu.

 

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

a) W związku z faktem, iż promocja jest realizowany z wykorzystaniem technologii elektronicznych, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady portalu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego przeprowadzana jest promocja.